MiFID

We zijn gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

Onze kantoren zijn ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als Verzekeringsmakelaar onder de aansluitingsnummers 23171A en 115156A. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door:

FSMA
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ten onze kantoren.


We zijn telefonisch bereikbaar op: 03 216 85 20 of 02 216 85 20 of via e-mail op info@save-insurance.eu
Klachten kunnen ook ingediend worden bij:
Ombudsdienst van Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
www.ombudsman.as

SAVE Insurance mifid-hero-min-1024x1024 MiFID

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.


Deze tekst werd opgesteld door de beroepsfederaties voor verzekeringsmakelaars FVF, Brocom en Feprabel.

SAVE Insurance mifid-1-min-scaled-pddnliwebqh4wzlivymhk6575kh27t06t94znpc9qw MiFID

Informatie over ons belangenconflictenbeleid
De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.
Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe onze kantoren hieraan invulling geeft.

1. Wetgevend kader
Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht.
Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.


Overeenkomstig deze gedragsregels zijn onze kantoren gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.


De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet.


Deze grondwet wordt door onze kantoren geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Welke belangenconflicten?
Met het oog op ons belangenconflictenbeleid hebben onze kantoren in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in onze kantoren geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) onze kantoren en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze kantoren en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten hebben onze kantoren de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.
Het gaat om:

– Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

– Situaties waarbij onze kantoren een ander belang hebben bij het resultaat van de dienst of transactie;

– Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

– Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

– Situaties waarbij onze kantoren een vergoeding ontvangen van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

– Situaties waarbij onze kantoren deelnemingen van minstens 10% bezitten in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

– Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van onze kantoren;

 

3. Welke maatregelen nemen onze kantoren?
Onze kantoren nemen heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.Het gaat onder meer om:

– Een interne instructienota;

– Een aangepast verloningsbeleid;

– Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

– Een beleid dat het recht voorbehoudt van onze kantoren om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

– Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

– Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

– Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van onze kantoren aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

SAVE Insurance Mifidscenario MiFID

5.Specifieke transparantie
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door onze kantoren over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Deze kan variëren naargelang het type verzekering. Meer informatie hierover kan u bekomen op onze kantoren.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van onze kantoren bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door onze kantoren. Voor meer informatie contacteer ons.
In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

U kan ons steeds contacteren indien u vragen heeft over deze onderwerpen.
Telefonisch zijn we steeds bereikbaar op de nummers 03 216 85 20 of 02 216 85 20 of via e-mail op info@save-insurance.eu

De Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijde op verzoek worden bezorgd.